Professionele boomverzorging

ALGEMENE VOORWAARDEN ROOIBOS


Rooibos
Landsteinerbocht 10
2614 GN Delft
06 4040 7895
info@rooibosboomverzorging.nl


Artikel 1 Definities
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Rooibos: Rooibos Boomverzorging gevestigd te Delft, met KvK-nummer
78709148.
Opdrachtgever: De wederpartij, die een overeenkomst aangaat met Rooibos.
Overeenkomst: De overeenkomst van de opdracht waar Rooibos op grond van betaling
van honorarium en kosten werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, en waarbij deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn gesteld.
Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren voor- of in samenhang met
tuinbouwkundige en dergelijke werkzaamheden ten behoeve van bomen, terrein- en
groenvoorzieningen. Hieronder valt ook het geven van adviezen, het opstellen van plannen
en/of begrotingen van de uitvoering van deze werkzaamheden.
Partijen: Waar wordt gesproken over partijen wordt Rooibos en opdrachtgever
tezamen bedoeld.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden,
overeenkomsten en levering van diensten door of namens Rooibos waarop Rooibos
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Rooibos in
het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene
voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Artikel 3 Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 60
kalenderdagen.
2. Rooibos kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
2. Op de offerte staat de totaalprijs van de gekozen dienst(en) inclusief btw vermeld.
Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zitten bij deze prijs
inbegrepen, tenzij anders vermeld.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren, waaronder de uren besteed aan voorbereids- en
opruimingswerk. Rooibos zal mondeling een schatting geven van het aantal benodigde
uren. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het uiteindelijk
gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
Rooibos.
4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Rooibos komt het
recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen,
wordt het overige bedrag na oplevering voldaan.
5. Voor spoedzaken en uitvoering van werkzaamheden na 18.00u in de avond wordt een
aangepast tarief gehanteerd.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op
het op dat moment gehanteerde prijspeil. Rooibos heeft het recht de vergoedingen aan
te passen.
7. Rooibos heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde
omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig
mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
8. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder
gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of
omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door Rooibos aan opdrachtgever worden
gecommuniceerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van
Rooibos.
9. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij
partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een
andere betaaltermijn vermeld is.
10. Tenzij schriftelijk ander i overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
11. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze
van rechtswege in verzuim en wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd aan
Rooibos. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
12. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn
verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de opdrachtgever.
13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van Rooibos op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.


Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is
tijdig beschikbaar aan Rooibos.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Rooibos
zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Rooibos voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen
aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de
uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Rooibos voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Rooibos is niet
aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Rooibos heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Rooibos heeft het recht een opdracht te weigeren.
4. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Rooibos
voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Onder deze bepaling wordt onder
meer verstaan, maar is niet gelimiteerd tot, het verwijderd of zijn blootgelegd van
kabels en leidingen binnen het werkgebied van Rooibos en het vrij maken van
obstakels op de route voor het aanvoeren van materiaal en het afvoeren van afval. Te
denken valt hierbij aan tuinmeubilair, potten, fietsen en overige losse materialen.


Artikel 7 Wijziging en annulering
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Rooibos de mogelijkheid zijn
werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene
omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van Rooibos, extreme
weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot
materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk
zijn. Rooibos maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk
kenbaar. Partijen zullen, in hoeverre mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.
2. Rooibos heeft het recht zich in geval van persoonlijke onvoorziene omstandigheden
door een derde te laten vervangen.
3. Rooibos behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst.
Deze wijzigingen zullen schriftelijk, en zo spoedig mogelijk, aan opdrachtgever
worden meegedeeld.
4. Annulering door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering na
acceptatie van de offerte tot 48 uur voor aanvang van de daadwerkelijke
werkzaamheden wordt 50% in rekening gebracht. Annulering binnen 48 uur voor
daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst resulteert in de verplichting tot het
volledig betalen van de kosten. Bij annulering in alle gevallen wordt reeds bestelde
materiaal geheel in rekening gebracht aan opdrachtgever.
5. Het afnemen van een onderhoudsabonnement kent een minimale looptijd van 1 jaar en
zal jaarlijks verlengd worden.
Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk plaats te
vinden, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor het einde van de
overeengekomen termijn wordt gehanteerd.


Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht is Rooibos gerechtigd zijn werkzaamheden te onderbreken,
verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering
van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden
waar Rooibos redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen,
brand of extreme weersomstandigheden
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet,
worden de verplichtingen van Rooibos jegens opdrachtgever opgeschort zo lang
Rooibos niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 3
maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk
te ontbinden.


Artikel 9 Bijzondere bepalingen diensten
1. Het snoeien van een boom wordt in sommige periodes afgeraden. Rooibos zal dit te
allen tijde aan opdrachtgever communiceren. Wanneer opdrachtgever er toch voor
kiest de overeenkomst in deze periode uit te laten voeren, komt dit volledig voor risico
van opdrachtgever.
2. Voor bepaalde diensten van Rooibos is een vergunning vereist. Rooibos kan de
aanvraag voor een vergunning overnemen. De kosten hiervoor komen voor rekening
van opdrachtgever. Vanaf het moment van acceptatie van de offerte komt de
overeenkomst tot stand en is opdrachtgever verantwoordelijk voor het hebben van een
geldige vergunning. Bij afwezigheid van een geldige vergunning komen de risico’s op
uitvoering van de opdracht en eventuele boetes geheel toe aan opdrachtgever.
3. Het kappen of snoeien van bomen tijdens het broedseizoen kan in strijd zijn met de
wet natuurbescherming, wanneer een vogel in de desbetreffende boom aan het
broeden is en het nest wordt vernield of verstoord. Eventuele gevolgen van het
handelen in strijd met wetgeving komen geheel toe aan opdrachtgever.


Artikel 10 Bijzondere bepalingen frezen
1. Voor het frezen van wortels is een stevige ondergrond en tevens voldoende ruimte
benodigd. Van opdrachtgever wordt verlangd de omstandigheden voor Rooibos zo
gunstig mogelijk te maken.
2. Wanneer er tegels verwijderd moeten worden door Rooibos om bij de wortelkluit te
komen zullen deze na uitvoering van de overeenkomst niet worden terug gelegd.
Tenzij anders overeengekomen in de offerte, is Rooibos niet verantwoordelijk voor
opruiming na het uitvoeren van de gewenste werkzaamheden.
3. Wanneer wortels tegen een muur aangroeien, zal het gedeelte van de wortel binnen 10
centimeter van de muur niet verwijderd kunnen worden. Rooibos komt geen recht toe
hier klachten over te vermelden.
4. Kabels en leidingen dienen voor het uitvoeren van de werkzaamheden te worden
verwijderd, dan wel blootgelegd, door opdrachtgever.


Artikel 11 Aansprakelijkheid schade
1. Rooibos is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij
de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Rooibos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of
namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Rooibos is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke
eigendommen van opdrachtgever gedurende de werkzaamheden.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of
uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een adviestraject.
5. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens de
werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
6. In het geval dat Rooibos een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever
bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door diens verzekering wordt
uitgekeerd, verminderd met het eigen risico van 250 euro, of bij uitblijven van
uitkering, niet meer dan het bedrag dat door Rooibos aan opdrachtgever in rekening is
gebracht.
7. Opdrachtgever vrijwaart Rooibos tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door Rooibos geleverde diensten.
8. Als aanvulling op bovenstaande zijn de volgende zaken te allen tijde uitgesloten van
aansprakelijkheid tot taxatiewaarde van minstens 350 euro tot 1.000.000 euro:
a) schade aan tuinplanten
b) schade aan verf
c) onzichtbare en onbekende schade (waaronder ondergrondse leidingen)
d) schade binnenshuis, waaronder begrepen deuren, deurposten, ramen en raamposten.
e) schade aan voertuigen.
f) schade aan schuttingen, bestrating, verlichting, tuinmeubilair en alle andere onder
de boom aanwezige materialen.


Artikel 12 Intellectueel eigendom
1. De rechten op de door Rooibos aan opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes berusten bij Rooibos. Het is
opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te
verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder
voorafgaande toestemming. De eigendomsrechten gaan pas over op opdrachtgever
zodra de gehele factuur is voldaan.
2. Elke handeling in strijd met het vorige lid gestelde wordt gezien als inbreuk op het
auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt Rooibos een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de
door Rooibos gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm
van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Rooibos toestemming het
beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen,
drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.


Artikel 13 Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient zich voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te
hebben gesteld van de gemeentelijke regelgeving omtrent de gewenste
werkzaamheden en in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen.
2. Opdrachtgever dient buren en omwonenden op de hoogte te stellen over de plaats, tijd
en aard van de gewenste werkzaamheden.
3. Opdrachtgever heeft de aan- en afvoerroute vrij gemaakt van obstakels voor Rooibos
op locatie arriveert.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verwijderen van materiaal, waaronder
maar niet gelimiteerd tot tuinhekken en lampen, die onder of nabij de boom zijn
gevestigd.


Artikel 14 Privacy
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor
meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.


Artikel 15 Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde
ontwerpen binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken
aan Rooibos
2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient opdrachtgever of een
vertegenwoordiger aanwezig te zijn op locatie. Klachten over uitgevoerde
werkzaamheden dienen op dat moment kenbaar worden gemaakt aan Rooibos.
3. Indien later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe
op wijziging.


Artikel 16 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter op maximaal 30
minuten rijden van het arrondissement waarin Rooibos is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens Rooibos en betrokken derden 12 maanden.


ALGEMENE VOORWAARDEN HIER DOWNLOADEN

en_GBEnglish